ایا موش ها برای انسان خطری دارند؟

موش ها انسان را مانند نیش کنه یا نیش حشرات نیش نمی زنند. اما مردم را با گاز دادن می خورند. گرچه موش ها از برخورد و تعامل با مردم اجتناب می کنند، اما زمانی که غذا پیدا نمی کنند و گرسنه هستند می توانند به مردم حمله کنندموش های فاضلابی که در داخل خانه به دنبال غذا می گردند، اگر مواد غذایی پیدا نکنند، افرادی را که شب ها در خواب هستند از گوش و نوک انگشتان گاز می گیرند. در اثر نیش موش، بسیاری از بیماری ها به انسان منتقل می شود. بسیاری از بیماری ها مانند طاعون، سل، تیفوس از نیش موش به انسان منتقل می شود. به غیر از جویدن موش و نیش موش، ادرار موش و مدفوع موش نیز می تواند به انسان آسیب برساند. این بقایای موش ها باعث انتقال بیماری های کشنده به حیوانات و انسان هایی می شود که با آنها در تماس هستند.