فروش 8 لیتر سم سوسک کش رونج در تاریخ 96/610 به رستوران سلطانی در مشهد که بعد از مدت کوتاهی از ریشه کن شدن کلی سوسک ها با خبر شدیم.