فروش 8 لیتر سم سوسک کش رونج در تاریخ 1397/4/9به رستوران زنجیره ای سلطانی در مشهد که بعد از مدت کوتاهی از ریشه کن شدن کلی سوسک ها با خبر شدیم. آسایش شما  افتخار شرکت ماست