فروش 5 بطری 1 لیتری سم ساس کش واندر ساید در تاریخ 96/6/18 به نیروی دریایی ارتش بندر انزلی برای سمپاشی آسایشگاه سربازان وظیفه که الحمدالله بعد از چند روز با شرکت تماس گرفته شده و خبر از تاثیر عالی سم داده شده است.