سوسک ها کجا ها هستند

خانه ها، آپارتمان ها، رستوران ها، هتل ها و بسیاری از انواع دیگر ساختمان ها می توانند توسط سوسک ها آلوده شوند.مثل سوسک های ریز سوسک های درشت المانی هنگام حمل غذا و لوله های ساختمان های قدیمی و چمدان ها از ملکی به ملک دیگر منتقل می شوندآنها معمولاً در محیط هایی که تحرک وجود دارد از افراد دور می مانند. آنها پنهان شدن و نقب زدن در مکان های عمومی را ترجیح نمی دهند. آنها ترجیح می دهند نزدیک به ضایعات غذا، زهکشی ها و منابع گرما باشند. لانه سوسک ها معمولا در مناطق نزدیک به آب، غذا و گرما یافت می شود. زندگی و اکولوژی می تواند در بسیاری از محیط های مختلف سازگار شود و زندگی کند، اما بیشتر محیط های مرطوب و گرم داخل ساختمان ها را ترجیح می دهد. آنها از طریق فرمون هایی که ترشح می کنند و فضولاتی که از خود خارج می کنند، محل منابع آب و غذا و لانه هایشان را به سوسک های دیگر نشان می دهند. آنها به صورت لمسی و شیمیایی ارتباط برقرار می کنند