اگر می‌خواهید از شر سوسک‌ها خلاص شوید، توصیه‌های خوبی وجود دارد

اگر اقدامات شما در برابر سوسک ها اگر تکراری باشد کنترل بی نظم آفات اغلب سوسک ها را فقط به دلیل سم حشره کش هایی که علیه آنها استفاده می شود، مقاوم می کند. اگر سوسک کش ها به درستی استفاده نشوند، بسیاری از آنها در اولین کاربرد زنده می مانند و به تولید مثل ادامه می دهند. این امر برای آینده و نسل بعدی نیز یکسان خواهد بود و به مرور زمان نسبت به آفت کش ها مقاوم می شوند. هنگام مواجهه با هجوم سوسک‌ها، باید مراقب باشید که در کجا از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کنید و شناسایی کنید که سوسک‌ها در کجا شایع هستند. مطمئن باشید آنها به جایی که شما سمپاشی می کنید یا حشره کش خود را رها می کنید، نخواهند بود. برای جلوگیری از این امر، استفاده از سموم دفع آفات در مکان هایی که به دقت انتخاب شده اند، ضروری است و در نتیجه کل نسل سوسک ها از بین رفته و از مقاوم شدن آنها جلوگیری می شود. اگر تعداد کمی زنده بمانند، برای تثبیت مجدد خود با مشکل مواجه خواهند شد و خلاص شدن از شر تعداد معدودی باقی مانده آسان خواهد بود.

چگونه از شر سوسک های کابینتی خلاص شویم؟

علت زیاد شدن سوسک در خانه

سوسک بزرگ از کجا میاد؟

معرفی بهترین سم های سوسک جهت خلاص شدن از شر سوسک های مزاحم

سم سوسک شات گان

سم کشنده سوسک رونج